Consultorille menestystä verohallinnon ict-asiantuntijapalveluiden kilpailutuksessa

Verohallinnon järjestämän kilpailutuksen tavoitteena oli saada ICT-asiantuntijaresursseja tukemaan Verohallinnon uusien ja olemassa olevien järjestelmien määrittelyä, ohjelmointia, testaamista ja hallintaa sekä muuta Verohallinnon ICT:tä tukevaa teknistä osaamista useilla eri osa-alueilla.

Verohallinto valitsi Consultorin toimittajaksi Web-teknologian ja tietokantojen asiantuntijapalveluihin. Hankinnan osa-alueen kohteena ovat asiantuntijapalvelut internet- ja intranet-sivustojen sekä muun web-teknologian tukemiseksi, ylläpitämiseksi, pienkehittämiseksi ja uusiin järjestelmiin siirtymisen tueksi. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on 10 henkilötyövuotta. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta.

”Tämän uuden sopimuksen myötä vahvistuu pitkäaikainen yhteistyömme Verohallinnon kanssa. Olemme äärimmäisen mielellämme Verohallinnon kumppanina näköalapaikalla auttamassa asiakkaamme toimintaa tukevien ratkaisujen tuottamisessa”, toteaa Consultorin johtava konsultti Janne Metsänoja.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultor valittiin UNA Oy:n puitesopimustoimittajaksi viidellä eri osa-alueella

UNA Oy järjesti tarjouskilpailun konsultti- ja ohjelmistokehityspalveluiden puitesopimuksista viidellä eri osa-alueella:
1. ICT-strategiat, ekosysteemin ja palvelumallien kehittäminen
2. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
3. Ohjelmointi-, integrointi- ja testaus- ja käytettävyyspalvelut sekä kehityksen aikainen ylläpito
4. Datan hyödyntämisen ja jatkojalostamisen asiantuntijapalvelut
5. Tietoturvakonsultointi ja auditointi

Consultor Finland Oy valittiin puitesopimustoimittajaksi kaikilla näillä viidellä osa-alueella. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

”Olemme olleet aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehityksessä, ja olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme jatkaa työtämme tällä osa-alueella”, toteaa Consultor Oy:n johtava konsultti Pekka Ryhänen.

UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä. UNA Oy tarjoaa kehittämis- ja asiantuntijapalveluita sekä muodostaa osaamiskeskuksen, joka huolehtii siitä, että kehittämistyön tulokset kyetään hyödyntämään laaja-alaisesti UNA-yhteisössä. UNA Oy:n pääasiallisina asiakkaina ovat sen omistajat, joihin nähden yhtiö on sidosyksikön asemassa eli ns. inhouse-yhtiö.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Sukellus integraatioiden maailmaan – Integraatiomaisterin muistilista

Tänä päivänä moni organisaatio kysyy itseltään, miten toimimme jatkossa yhä enemmän pilvipalveluiden ja niihin liittyvien integraatiotarpeiden kanssa, samalla kun pitäisi taata myös riittävät tietovirrat nykyisten sovellusten välillä. Myös käytännön lainalaisuudet ja olemassa oleva IT-infra mietityttää. Miten saan uuden pilvipalvelumaailman kohtaamaan välttämättömän ja paikallisen järjestelmä- ja palveluarkkitehtuurin? Usein ollaan vielä tilanteessa, jossa arkkitehtuuri tuntuu muistuttavan enemmän sillisalaattia kuin mietittyä kokonaisarkkitehtuuria. Tiedämmekö mitkä ovat ydinjärjestelmiä ja ydintietovarastoja, joiden tietojen olisi oltava aina kunnossa ja saatavilla toimivan integraation mahdollistamiseksi.

Herää kysymys, missä määrin voimme korvata olemassa olevaa uusilla pilvipalveluilla sekä siirtää nykyisiä ratkaisuja pilveen. Ja miten kokonaisuuden integraatio hoidetaan niin, että järjestelmien välillä tieto varmasti kulkee.

Mitä integraatio oikeasti tarkoittaa? Ennen kuin mennään asiassa pidemmälle, palataanpa hieman taaksepäin ja tarkastellaan mitä integraatio yleisesti ottaen oikein tarkoittaa. Integraatio on kahden erillisen yhdistämistä tai keräämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Integraatiosta saatetaan myös käyttää nimitystä ”Middleware” – väliohjelmisto. Käsite kuvaa integraatioita jossain määrin, mutta on toisaalta myös tiettyyn näkökulmaan johtava ja siksi ehkä kapea-alainen. Integraatioon ei aina tarvita väliohjelmistoa, vaan järjestelmät saattavat puhua jo lähtökohtaisesti samaa kieltä. Tällaisessa tilanteessa niiden liittäminen keskustelemaan toistensa kanssa voi olla suhteellisen suoraviivaista. Myös näissä tilanteissa tarvitaan huolellista suunnittelua, sillä tietojärjestelmien välillä päällisin puolin saman näköinen tieto ei välttämättä kuitenkaan ole samaa. Liiketoiminnallinen tarkoitusperä voi myös olla hyvinkin erilainen, mikä on integraatiota tehdessä otettava huomioon.

Integraatio on oikeastaan kaikki mitä tapahtuu kahden tai useamman järjestelmän välissä. Se on joukko luotettavaan tiedonsiirtoon tarvittavia sinänsä itsenäisiä toimenpiteitä: siirrettävän tiedon tunnistamista ja sopimista mistä kyseinen tieto luotettavimmin otetaan, reitityksiä, muunnoksia, tiedostojen ja sanomien välitystä jne. Näin ollen integraatio tekeminen voidaan nähdä ”ovien” avaamisena sekä esteiden poistamisena niin teknisten kuin liiketoiminnallisten järjestelmien ja tarpeiden välillä.

Ovia järjestelmään Ensiksi kannattaa kysyä itseltään millaista ovea etsin.

  • Ovea kahden huoneen välillä – point to point? Jos tarve on selkeästi liittää yhteen kaksi järjestelmää ja avata ovi tietovirroille näiden järjestelmien välillä, eikä lähitulevaisuudessa näytä olevan tarvetta integraation skaalautumiselle, on ratkaisu järjestelmien välinen.
  • Ovia yrityksen eri osien ja liiketoiminnan välillä, uudelleen käytettävästi ja saman oven kautta useaan huoneeseen tai rappukäytävään – EAI (Enterprise Application Integration)? Tällöin puhutaan integraatiovälineen tarpeesta ja hyödyistä, joita saavutetaan keskittämällä integraatiot hallittavaan muotoon.
  • Ovi rappukäytävään, josta aukeaa näkymä erilaisiin huoneistoihin, selkeän arkkitehtuurin mukaisesti? Tällöin puhutaan palvelukeskeisestä arkkitehtuurista eli SOA:sta (Service Oriented Architecture).
  • Viimeinen taso; kaoottisen tuntuinen mutta kuitenkin arkkitehtuurin mukainen ovi pilvipalveluiden maailmaan – API management ja pilviarkkitehtuuri?

APIt ja API management

Tänä päivänä moni miettii API-hallintaa samalla kun pohtii yrityksen pilvistrategiaa: miten rakentaa toimiva kokonaisarkkitehtuuri sekä IT-infra hyödyntäen pilvipalveluita.

Tämän päivän pilvipalveluiden maailmassa integraatiot ja tiedonsiirto toteutetaan ohjelmointirajapintojen kautta verkossa eli pilvessä oleviin järjestelmiin ja palveluihin. Nämä APIt (Application Programming Interface) toimivat ovina palveluihin. Usein kyseessä ovat mikropalveluarkkitehtuurilla toteutetut palvelut, mutta myös varsinaiset ICT-järjestelmät, joita käytetään SaaS-mallin (Software as a Service) mukaisesti. Kun puhutaan avoimista palvelurajapinnoista ja web-palveluista, palveluiden käytön hallinta ja tietoturva nousee oleelliseen asemaan. Palvelun tarjoaja haluaa, että hänen palvelunsa on kaikkien käytettävissä, mutta toisaalta on useimmiten myös tarve tietää kuka käyttää palvelua ja missä määrin. Toimivan API-hallinnan näkökulmasta on erityisen tärkeää tietää missä määrin ja mistä syistä API-kutsut eivät aina onnistu. Näin myös reaalimaailmassa tapahtuu ja näiden syiden selvittäminen auttaa organisaatiota kehittämään omia palveluitaan entistä enemmän asiakastarpeita vastaaviksi. Integraatiopalveluiden ostaminen pilvestä Mitä pitää huomioida, kun ollaan ostamassa pilvipohjaista integraatiota ja integraatioalustaa? Pääsääntönä voidaan pitää, että suurimpien pilvipalvelualustojen kuten Azure, AWS jne. kautta tarjottavat Microsoft, AWS MQ, MULE jne. pilvi-integraatioalustat ovat riittävän hyviä. Organisaation kannattaa tehdä valinta omat tottumukset ja käytössä olevat teknologiat mielessä pitäen. Jos olet tottunut Microsoft-käyttäjä, niin silloin Logic Apps on varmasti turvallinen valinta. AWS-käyttäjille taas AWS MQ on luonnollinen valinta. Mikäli organisaatiollanne ei jo ole valintaa ohjaavaa teknologialinjausta tai haluatte harkita kokonaan uutta vaihtoehtoa, niin seuraavan sukupolven IPaaS (Integration Platform as a Service) alustat ovat varteenotettava vaihtoehto. Näissä alustoissa pääpaino on siirretty integroitavuudesta ja ohjelmointikeskeisyydestä liiketoimintaprosessitasoiseen integraatioon ja konfiguroitavuuteen.

Minkä oven edessä sinä seisot? Tarvitsetko apua pilvipalveluiden ostamisessa, integraatiossa niihin liittyen vai onko API-hallinta ja pilvi-integraatio sinulle jo arkea? Ole meihin yhteydessä niin keskustellaan lisää ja katsotaan, miten voisimme ratkaista konkreettisen tarpeesi!

Jyrki Raki Johtava konsultti 0400 819 725 etunimi.sukunimi@consultor.fi   P.S. Tutustu myös: JHS 179 liite 8: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179_liite8/JHS179_liite8.pdf Integration Patterns: https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Integration_Patterns Itewki: https://www.itewiki.fi/opas/integraatiot/

Consultorilta sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluita Traficomille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjesti kilpailutuksen järjestelmiensä kehitys- ja ylläpitotehtävistä. Kilpailutus toteutettiin Hanselin IT-konsultoinnin dynaamisen hankintajärjestelmän (IT-konsultointi 2018-2022 (DPS)) sisäisenä kilpailutuksena.

Consultor voitti tarjouskilpailun ja toimittaa kolmen hengen tiimin Traficomin käyttöön. Sopimuksen työmäärä on maksimissaan tuhat henkilötyöpäivää.

Consultorin asiantuntijat tulevat toimimaan sovelluskehittäjinä Traficomin tietohallinnon operatiivisten järjestelmien ketterissä kehitystiimeissä. Asiantuntijat tulevat työskentelemään kehitystiimien lisäksi substanssiyksiköiden asiantuntijoiden kanssa kiinteässä yhteistyössä Traficomin tietohallinnon työnohjauksen alaisuudessa.

”Traficom on Consultorille merkittävä ja pitkäaikainen asiakkuus ja olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme näin laajentaa palveluvalikoimaamme Traficomille”, iloitsee Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Lisätietoja: 

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultor on ostanut Iriba Oy:n

Consultor Finland Oy on ostanut helsinkiläisen Iriba Oy:n koko osakekannan. Iriba pysyy toistaiseksi itsenäisenä yrityksenä, ja sekä johto että henkilökunta jatkavat Iriban palveluksessa.

Iriba Oy:n kokemus ja osaaminen on keskittynyt API- ja mikropalveluratkaisuihin sekä järjestelmäintegraatioihin, joiden tarve on kasvavien datamäärien vuoksi vahvassa kasvussa. Digitalisaatio, esineiden internet (IoT) sekä erilaiset digitaaliset palvelut edellyttävät yhä suurempien datamäärien käsittelyä. Tiedontarve kuitenkin muuttuu jatkuvasti ja lähdejärjestelmiin on voitava tehdä nopeasti muutoksia. Iriban osaamisella voidaan vähentää tehtävien muutosten määrää hyvin toteutetuilla asiakasrajapintaratkaisuilla sekä lähdetietojen jakamisella mikropalveluihin käyttötarpeen mukaan.

”Tehdyn yrityskaupan myötä hartiamme levenevät merkittävästi, toimituskykymme paranee olennaisesti ja tätä kautta muutos koituu asiakkaidemme hyväksi”, toteaa Iriban toimitusjohtaja Jouko Salo.

”Yrityskauppa tukee Consultorin kasvustrategiaa, johon kuuluu myös aivan hiljattain tekemämme ohjelmistokehitysyksikön perustaminen Rovaniemelle; Iriban erityisen ammattitaitoinen henkilökunta vahvistaa merkittävästi osaamistamme ja resurssejamme juuri nyt vahvasti kasvavien ja keskeisten IT-teknologioiden alueilla”, iloitsee Consultor Finland Oy:n toimitusjohtaja Markus Andersson.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultorin johtoryhmä ja Iriban entiset osakkaat allekirjoituksen jälkeen

Jyrki Raki johtavaksi konsultiksi

Consultor Finland Oy on nimittänyt Jyrki Rakin johtavaksi konsultiksi. Jyrkin vastuulle kuuluu asiakkuuksien hoitaminen sekä myynnin että varsinaisen konsultoinnin osalta.

Jyrki on sertifioitu kokonaisarkkitehti, integraatiohankkeiden osaaja ja kokenut hankepäällikkö, jolla on yhteensä yli 20 vuoden kokemus konsultoinnin sekä johdon tehtävissä IT-sektorilla; hän on työskennellyt muun muassa kehityspäällikkönä, vastuuarkkitehtinä ja vanhempana konsulttina.

”On hienoa päästä mukaan Consultorin osaavaan tiimiin, sillä olen vuodesta 2013 lähtien tehnyt yhteistyötä Consultorin kanssa ja nähnyt läheltä useita tuloksellisia ICT-hankkeita; nyt kun olen osa tätä tiimiä, niin koetan omalta osaltani tuoda mukanani lisää kokemusta erilaisista asiakastilanteista, sekä kuunnella myös erityisen herkällä korvalla mitä asiakkaillamme on sanottavaa”, toteaa Jyrki uudesta työstään.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi