Consultor toteuttamassa Valtiokonttorin tikettihallintajärjestelmän integraatioselvitystä

Valtiokonttori tekee yhdessä muiden valtionhallinnon käyttäjäorganisaatioiden kanssa esiselvitystä käytössä olevan tikettijärjestelmän integrointitarpeista ja mahdollisuuksista. Selvitys toteutettiin Consultorin asiantuntijan toimesta ja työ aloitettiin syyskuussa 2011. Selvitystyö saatiin päätökseen helmikuussa 2012.

Selvitystyön tavoitteena oli selvittää tikettijärjestelmän tilanne integraationäkökulmasta valtionhallinnossa sekä tähän mennessä toteutetut integraatiot sekä tarpeet tuleville integraatioille. Tarvekartoituksen jälkeen analysoitiin eri etenemisvaihtoehdot sekä vaadittavat päätökset etenemisen näkökulmasta. Työn aikana selvitystyön näkökulmaa hieman laajennettiin siten, että eteneminen selvitystyön perusteella voitaisiin tehdä mahdollisimman kattavan tiedon pohjalta. Consultorin asiantuntijan tekemä selvitys päättyi jatkosuunnitelmaan sekä etenemisvaihtoehtojen esittelyyn.

Valtiokonttori on 550 henkilön monialainen palveluvirasto. Se tuottaa valtion sisäisiä talouteen, henkilöstöön ja tietohallintoon liittyviä konsernipalveluja, hoitaa valtion varoja, lainoja, kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi asuntolainojen takauksia ja korkotukia. Lisäksi Valtiokonttori hoitaa valtion virastojen ja laitosten lakisääteiset työeläke-, tapaturma- ja vahinkovakuutukset sekä vakuuttamiseen liittyvät työnantajapalvelut ja tukee henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601