Palkeiden kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet valitsi Consultorin kumppanikseen kokonaisarkkitehtuurinsa kehittämisessä.

 

Consultor toimittaa IT-asiantuntijapalveluita Palkeiden kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysoimiseksi, kehittämiseksi ja tukemiseksi. Lisäksi toimeksiannossa keskitytään talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden sekä tiedolla johtamisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan ja toteuttamissuunnitelman laatimiseen vuosille 2024–2030. Hankinnan merkittävä osa on myös mittareiden ja prosessien määrittely, joiden avulla voidaan seurata ja analysoida kokonaisarkkitehtuurin kehittymistä tulevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on integroida kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen tehokkaasti Palkeiden operatiivisiin suunnittelu- ja kehittämisprosesseihin.

Toimeksianto koostuu kahdesta päätehtävästä, joita ovat kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja tavoitetilan määrittely sekä tunnistettujen hyötyjen jatkuva mittaaminen, seuranta ja analysointi kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprosessin aikana. Toimeksiannossa keskitytään erityisesti hyötyjen määrittelyyn, säännöllisen mittaritiedon keräämiseen sekä tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekemiseen. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa pitkäaikaisten ja kestävien hyötyjen saavuttaminen Palkeille.

Lisäksi toimeksianto sisältää suositukset arkkitehtuurin hyödyntämis- ja noudattamisprosesseille sekä prosessirajapintojen määrittelyn. Tämä vahvistaa kokonaisarkkitehtuurin integrointia organisaation operatiivisiin suunnittelu- ja kehittämisprosesseihin, palvelunhallintaan ja projektityöhön. Yhteistyö on merkittävä askel kohti vahvempaa ja kehittyneempää kokonaisarkkitehtuuria Palkeille, tukien organisaation tulevaisuuden suunnitelmia ja toiminnallisia tarpeita.

”Yhteistyö on alkanut sujuvasti Consultorin kanssa, ja odotamme mielenkiinnolla kokonaisarkkitehtuurityön tuottamaa hyötyä liiketoimintamme suunnitteluun ja kehittämiseen”, kertoo kehityspäällikkö Eija Hartikainen Palkeilta.

”Olemme todella iloisia, kun projekti on lähtenyt liikkeelle innostavasti ja vauhdikkaasti. Olemme aloittaneet nykytilan selvittämisen ja olemassa olevien prosessien kartoittamisen yhdessä Palkeiden erinomaisten asiantuntijoiden kanssa. Kokonaisarkkitehtuurissa on kyse muustakin kuin tietotekniikasta. Se on tapa mallintaa Palkeiden liiketoimintaa ja tarjottuja palveluja. Toki tietotekniikalla on suuri merkitys myös. Työ etenee käytännöllisten työpajojen ja käytännön arkkitehtuurin mallintamisen kautta kohti kokonaisarkkitehtuurin kuvausta taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon prosessien osalta jo tämän vuoden aikana. Kokonaisarkkitehtuurin kehitys ja tavoitetilan mallinnus on suunnitteilla projektin seuraavissa vaiheissa vuoden 2024 aikana. Projekti on suunniteltu jatkuvan joiltain osin vuosille 2025 ja 2026”, toteaa projektipäällikkö Jarkko Åström Consultorista.

 

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä merkittävät hyödyt

 

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on yksi liiketoiminnan kriittinen menestystekijä. Se ei ole vain suunnitelma, vaan strateginen työkalu, joka avulla tehostetaan resurssien käyttöä, vähennetään kustannuksia ja parannetaan palveluiden laatua.

Kehittämisprosessissa keskeistä on ymmärtää, että kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on strateginen lähestymistapa, joka parantaa organisaation tehokkuutta, laadunhallintaa ja reagointikykyä.

Kustannussäästöt: Kehittäminen auttaa tunnistamaan tapoja tehostaa toimintaa ja virtaviivaistaa prosesseja. Automaatio, digitalisointi ja standardointi vähentävät manuaalista työtä ja poistavat päällekkäisiä toimintoja, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä.

Resurssienhallinnan kehittäminen: Kehittäminen auttaa tunnistamaan henkilöstön osaamisen ja resurssien optimaalisen käytön, mikä mahdollistaa resurssien oikean kohdentamisen skaalautuvaan palvelutarjontaan.

Laadun parantaminen: Kokonaisarkkitehtuurin tarkastelu auttaa havaitsemaan prosessien pullonkauloja ja riskejä. Prosessien parempi hallinta ja standardointi vähentävät virheitä ja ongelmia, mikä puolestaan parantaa palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Nopeampi palvelu ja parempi reagointikyky: Kehittynyt kokonaisarkkitehtuuri edistää tiedon virtaamista organisaatiossa ja nopeuttaa päätöksentekoa. Tämä parantaa kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja tehdä päätöksiä tietoon perustuen, mikä lisää liiketoiminnan joustavuutta.

 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on merkittävä valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva konsernipalvelujen tuottaja. Palkeiden tavoitteena on edistää julkishallinnon toimivuutta tarjoamalla laadukkaita ja kustannustehokkaita talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja.

 

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!