Seuranta­järjestelmällä keskeinen rooli energia­tehokkuus­sopimuksissa

Suomi raportoi energiankäytön tehostamisesta EU:lle vapaaehtoisuuteen perustuvan energiatehokkuussopimusjärjestelmän avulla. Järjestelmään on kerätty tietoa organisaatioiden energiatehokkuustoimista jo yli 20 vuoden ajan. Järjestelmän ylläpidosta vastaa Motiva. ”Luotettava järjestelmä takaa sen, että voimme jatkossakin raportoida maamme energiatehokkuustoimenpiteistä vapaaehtoisilla sopimuksilla”, sanoo seurannasta ja vaikutuksista vastaava johtaja Ulla Suomi Motivasta.

 

Energiankäytön tehostaminen on Euroopan unionille keskeinen keino hillitä ilmastonmuutosta. Suomessa vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla on tärkeä rooli EU:n energiatehokkuusdirektiivin asettamien velvoitteiden toimeenpanossa sekä niiden toteutumisen seurannassa. Sopimuksiin on sitoutunut yli 730 yritystä ja lähes 140 kuntaa, joiden energiakäyttö kattaa lähes 60 prosenttia koko Suomen energiankäytöstä.

Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden yksi olennainen sopimusvelvoite on vuosittainen raportointi tehdyistä toimenpiteistä. Suomen tapa kerätä tietoa toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä ja hyödyntää sitä erilaisissa raportoinneissa on hyvä esimerkki siitä, mitä vapaaetoisuuteen perustuvalla sopimuksella voidaan saavuttaa, kun tietoa kerätään laajasti ja pitkäaikaisesti. Ilman vuosittaista seurantaa sopimustoiminnan hyödyntäminen EU-velvoitteiden toimeenpanossa ja raportoinnissa ei olisi mahdollista. Näin sanoo seurannan ja vaikutusten arvioinnin johtaja Ulla Suomi Motivasta.

Vapaaehtoista sopimustoimintaa jo lähes 25 vuotta

Mistään uudesta asiasta ei ole kysymys. Energiatehokkuussopimustoiminta on käynnistynyt jo 1990-luvulla.

– Sopimusjärjestelmä on hieno osoitus siitä, mitä eri toimijoiden välisellä luottamuksella, vapaaehtoisuudella ja pitkäaikaisella sitoutumisella saadaan aikaan. Alun perin 90-luvun lopussa kansalliseen tarpeeseen luotua sopimusjärjestelmää on voitu 2000-luvun lopulta hyödyntää menestyksekkäästi myös EU:n energiansäästöön ja energiatehokkuuteen tähtäävien direktiivien toimeenpanossa. Suomessa yritykset ja kunnat ovat upeasti sitoutuneet energiatehokkuussopimukseen ja se osoittaa, että meillä halutaan satsata vastuullisuuteen. Useimmille suomalaisille yrityksille ja kunnille vastuulliset toimenpiteet ovat nykypäivänä jo itsestäänselvyys. Kun sopimustoiminta ja sen tulosten seuranta on jatkunut jo lähes 25 vuotta, on myös faktan ja numerotiedon avulla osoitettavissa, että eteenpäin on menty, Ulla Suomi sanoo.

Ulla Suomen mukaan energiatehokkuussopimus on myös osoittanut voimansa nykyisessä energiakriisissä.

– Energiatehokkuussopimus on luonut meille valmiin verkoston, jossa on käytännössä mukana kaikki suurimmat energiankäyttäjät Suomessa. Yksi esimerkki on viime syksyn haastava energiatilanne. Onnistuimme lyhyessä ajassa keräämään tarvittavan tiedon suurten toimijoiden mahdollisuudesta kulutusjoustoon tehopulatilanteissa. Työn teimme Energiaviraston työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteuttamaa selvitystä varten.

Sekin osoittaa, että meillä Suomessa on selkeä halu tehdä yhdessä asioita ja halu siirtyä samaan suuntaan. Näen, että tällainen verkosto on meille suuri voimavara.

”Teemme tekoja, koska haluamme, emme siksi, että meidän on pakko.”

–Ulla Suomi

Pitkäaikaista dataa ja selkeitä raportteja

Energiatehokkuussopimuksessa on tällä hetkellä menossa kolmas sopimuskausi, joka jatkuu vuoteen 2025. Yritysten ja kuntien sopimustoimintaan liittyvää dataa on siis kerätty vuosittain 90-luvun lopusta, jo kohta kolmen kokonaisen sopimuskauden ajan. Sopimustoiminnan seurantajärjestelmästä ja sopimukseen liittyneiden vuosiraportointiprosessista ja datan tarkastuksesta vastaavalle Motivalle jatkuvuus ja seurantajärjestelmän toimivuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

– Seurantajärjestelmän pitkäjänteisessä ylläpidossa ja kehittämisessä on tärkeä rooli myös IT-kumppanillamme Consultorilla. Consultor toimii Motivan kumppanina seurantajärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on arvokasta molemmin puolin, Ulla Suomi toteaa.

– Meidän pitää voida luottaa siihen, että dataa ei katoa, että järjestelmä toimii ja että tietoturva on kunnossa, Saara Elväs sanoo.

Motivan asiantuntija Saara Elväksen vastuulla on nimenomaan energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä ja vuosiraportointiprosessi. Hänen mukaansa raportoinnin kannalta on tärkeää, että tiedot saadaan kerättyä luotettavasti vuosittain sovitussa aikataulussa.

– Toimiva seuranta on todella tärkeää energiatehokkuussopimuksen kannalta. Datan on oltava eheää ja kattavaa, jotta voimme raportoida millaisia toimenpiteitä on tehty ja kuinka paljon niillä on energiaa säästetty, Saara Elväs sanoo.

Motivan ylläpitämä energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmä sekä sen avulla kerätty data ja tarkastusmenettelyt ovat keskeisessä roolissa, kun tietoja raportoidaan EU:lle.

Tietojen oikeellisuus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Vain luotettavalla, oikeaan dataan pohjautuvalla tiedolla Suomi voi säilyttää vapaaehtoisuuden EU velvoitteiden toimeenpanossa ja seurannassa.

Motiva myös tukee sopimukseen liittyneitä yrityksiä ja kuntia energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä tuottaa niille tietoa järjestelmään raportoidusta tiedosta.

– Vuosiraportoinnissa kerätystä datasta on hyötyä myös sopimukseen liittyneille yrityksille ja kunta-alan toimijoille. Seurantajärjestelmästä ne näkevät yhteenvetotietoa raportoimistaan tiedoista, esimerkiksi oman tavoitteen saavuttamisen tilanteen. Vuosittain julkaisemme lisäksi raportoiduista tiedoista yhteenvetoja, joista voi esimerkiksi nähdä kuinka paljon energiatehokkuustoimenpiteillä säästetään eri aloilla ja mihin järjestelmiin säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet, Saara Elväs kertoo.

Ulla Suomen ja Saara Elväksen mukaan yritykset ja kunnat näkevät vapaaehtoisen sopimustoiminnan positiivisena. Sopimusten toimeenpanoa tuetaan monin tavoin. Yhtenä viestinnällisenä esimerkkinä on Vuoden Energianerokas -kilpailu, johon vuosittain osallistuu niin suuria kuin pieniä yrityksiä.

– On vaikuttavaa nähdä mitä yrityksissä ja kunnissa tehdään. Uskon, että pitkään jatkunut vapaaehtoisuuteen pohjautuva sopimusjärjestelmä on saanut aikaan energiankäytön ympärille positiivisen ilmapiirin. Teemme tekoja, koska haluamme, emme siksi, että meidän on pakko, Ulla Suomi summaa.

Motiva

  • Valtion kestävän kehityksen yhtiö
  • Vaikuttava ja puolueeton verkostojen rakentaja
  • Tuottaa julkishallinnoille, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joilla tuetaan työtä kohti resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja
  • Noin 70 työntekijää
  • Motivan yritysvastuuraportti 2022

Energiatehokkuussopimus

Työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja toimialojen välisissä sopimuksissa, joihin yritykset ja kunta-alan toimijat liittyvät, ovat toimialoista mukana Elinkeinoelämän Keskusliitto, Elintarviketeollisuus, Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus, Metsäteollisuus, Kaupan liitto, Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa, Autoalan keskusliitto, Kuntaliitto, RAKLI ja lämmitysenergiayhdistys. Sopimusten käytännön toimeenpanosta sekä seurantajärjestelmän kehityksestä ja ylläpidosta vastaa Motiva Energiaviraston toimeksiannosta.

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025
Sopimusten tulokset yhteensä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Markukseen.